Altres webs municipals

Indicadors i beneficis

BENEFICIS
 • Ciutat eficient, accessible, inclusiva i igualitària
 • Carrers i espais públics segurs, saludables i biodiversos
 • Evitar pèrdues i deficiències en les xarxes de serveis existents
 • Barris connectats
 • Reducció d’emissions de CO2 i del soroll en l’espai públic
 • Reducció de la factura energètica
 • Rehabilitar per a posar en valor els espais i edificis existents
 • Visualització del talent jove
 • Dinamització i reactivació econòmica
 • Foment de l’ocupació
 • Millora de l’oferta enoturística i la formació vitivinícola
 • Garantir l’accés i la permanència en l’habitatge

INDICADORS

Són les xifres més representatives que ens ajuden a mesurar l'evolució del projecte del PIICC.

Dades PIICC 2022  
     
DADES GLOBALS PIICC Inversió total 8.885.063,81€
Inversió renovació xarxes clavegueram i aigua 1.841.840,20€
Inversió urbanització i edificació 7.043.223,61€
Subvencions altres administracions 40%
URBANITZACIÓ Carrers reurbanitzats 10
Renovació de xarxa de clavegueram i aigua més de 1,58 km
Superficíe total reurbanitzada 24.446,31 m2
Arbres millorats i de nova plantació Més 200
ENLLUMENAT PÚBLIC Total Led substituides 2022 906
Led substituit a finals 2022 quasi 45%
Reducció consum energia elèctrica anual 63%
Estalvi econòmic  50.620 € / any
Reducció emissions CO2  125 Tn / any
PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES Edificis amb noves plaques fotovoltaiques 4
Potencia instal·lada 109kwp
Reducció emissions CO2 52 Tn / any
EDIFICIS MUNICIPALS Edificis municipals a renovar 2
Superfcíe d'edificació a renovar 1.258 m2
Nous allotjaments temporals construïts 12
SUBVENCIONS MUNICIPALS Subvenció eficiència energètica  120.000 €
Total projectes subvencionats 74
CONTRACTACIONS Contractacions municipals Proograma A punt 5
Empreses d'obres i serveis contractades  més de 20
COMUNICACIÓ VEÏNAL Núm. veïns i activitats informades noves urbanització carrers  més de 2.000

 

Actuacions PIICC 2023  
     
URBANITZACIÓ Nous carrers a reurbanitzar 6
LEDS Susbstitucions leds Minim 400 punts
PLAQUES Nous edificis amb plaques fotovotàiques 5
Potencia plaques a instal·lar 195 kw
SUBVENCIONS Subvencions millores eficiència energètica 120.000
HABITATGE Nous habitatges assequibles 9
Nous habitatges socials 2
Nous allotjaments per a col·lectius amb dificultats 12