Altres webs municipals

Millorem el teu dia a dia

Adequació de voreres
 •  Millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en diferents itineraris de la vila, passos de vianants, ...
 •  Adequació i manteniment de diferents paviments de la vila en mal estat per ús i desgast.
 •  Acondicionament de diversos guals de vehicles deteriorats de l’espai públic, per tal de millorar la seguretat viària.
 •  Ampliació d’escocells de l’arbrat viari per millorar el seu creixement i el pas de vianants.
 •  Manteniment de diferents elements de l’espai públic: jardineres d’obra, murets, ...
 •  Manteniment o renovació del mobiliari urbà existent a la via pública.
Reasfaltat
 • Actuacions de manteniment del paviment d’aglomerat asfàltic de diversos vials del municipi.
 • Millora de les condicions de la circulació del trànsit rodat, i per tant millora de la seguretat viària i en conseqüència dels vianants.
Renovació del paviment amortidor de les àrees de joc infantil
 • Substitució de les llosetes de cautxú existents per un paviment continu de cautxú reciclat per tal d’esmorteir les caigudes des dels diferents elements de les àrees de jocs infantils.
 • Donar continuïtat de paviment amortidor a tota la superfície que composa una mateixa àrea de jocs.
 • Millora de la seguretat i la qualitat de les diferents àrees de jocs infantils de Vilafranca.
 • Aportació de diferents colors i formes que donen al conjunt de jocs infantils una major alegria i vistositat.
Adequació de solars de ferm permeable
 • Manteniment dels diferents solars de ferm permeable destinats com a ús d’aparcaments municipals distribuïts per tota la vila: a l’avinguda de la Pelegrina (al costat de l’Hospital), a l’avinguda d’Europa (propers a l’estació d’autobusos, Jutjats i Arxiu Municipal), a l’avinguda del Pla del Diable (proper a l’Auditori Municipal), al carrer de Salvador Seguí (al costat de l’espai jove La Nau), ...
 • El tractament es basa en eliminació de solcs existents i l’anivellament del paviment amb una estesa de paviment de tot-ú reciclat.
 • La superfície total dels diferents solars amb ús d’aparcament és de 15.300 m2.
Manteniment i millora de la senyalització horitzontal
 • Manteniment de la senyalització horitzontal o pintura vial existent de la vila per tal de garantir-ne unes correctes condicions de seguretat, és a dir que sigui visible i no rellisqui.
 • Millora de la seguretat viària dels diferents vials de la vila: línies de parada abans dels passos de vianants situats en vies de circulació ràpida, pictogrames reductors de la velocitat màxima permesa, pictogrames de perill per la proximitat d’infants en els vials d’accés a centres educatius, ...
 • Senyalització dels passos de vianants propers als centres educatius amb pictogrames per adaptar-los a les persones amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista).
Millora de zones fosques amb nova il·luminació tipus LED

Zones d'actuació:

 • Cruïlla Avinguda Vilanova amb Carrer Doctor Fleming i carrer de Josep Tarradellas.
 • Passatge del Modernisme zona aparcament del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny.
 • Carrer Sant Jordi entre Carrer Balcó de les Clotes i Carrer Torrelles de Foix.
 • Aparcament de Llevant.
 • Vorera costat parterre del Carrer de Moja amb Carrer Ignasi Iglesias.
 • Parc de Sant Julià.
 • Aparcament costat alberg de Càritas.